அழகு குறிப்புகள்
Podhigai Herbs and Organic
0

அழகு குறிப்புகள்

Blog tagged as அழகு குறிப்புகள்

 


தேடியசொர்க்கம், அதிசயத்தாவரம், கிராமங்களின்மருந்தகம்எனப்பல்வேறுஅடைமொழிகளால்அழைக்கப்படும்கற்றாழைஅழகுக்குறிப்புகளின்அத்தியாவசியமூலப்பொருளாகவிளங்குகிறது. சித்தமருந்துவர்களால்குமரிஎன்றழைக்கப்படும்இத்தாவரத்தின்தாயகம்தென்னாப்பிரிக்காமற்றும்அரேபியநாடுகளாகும்.

எப்பொழுதும்வாடாதபெரணிவகையைச்சார்ந...

 


முல்தானிமெட்டிஎன்றுபிரபலமாகஅழைக்கப்படும்  fuller’s earth ஒருவகைகளிமண்ஆகும், இதுசருமத்தின்தரம்மற்றும்அமைப்பைஅழகுபடுத்தவும்மேம்படுத்தவும்பயன்படுகிறது. இது  பிறசாதாரணமண்களிலிருந்துமிகவும்மாறுபட்டஇருக்கிறது. இதுசருமத்தின்ஆரோக்கியத்தைபராமரிக்க  உதவும்ஓர்இயற்கையானவழிமுறையாகும். ...

 


தக்காளி:

பெண்கள்தங்கள்சருமத்தின்அழகைப்பராமரிப்பதற்குபலகீரிம்களைஉபயோகிப்பதால்தோல்வரண்டு, அலர்ஜிபோன்றபிரச்சனைகள்ஏற்படவாய்ப்புள்ளது. இயற்கைபொருள்களைவைத்துசெய்யப்படும்மருத்துவம்நல்லதீர்வைதந்திருக்கிறது. மேலும்சருமத்தில்ஏற்படும்பிரச்சனைகளைஎளிதில்நீக்கவல்லது. சந்தனப்பொடியில்தக்காளியைஅரைத்துகலந்து, ...

இயற்கையானபொருட்களைக்கொண்டுஎளியமுறையில்சருமத்தினைப்பராமரிக்கநலங்குமாவுஉதவும். நலங்குமாவினைபயன்படுத்துவதுஎன்பதுபன்நெடுங்காலமாகவேபழக்கத்தில்இருந்துவந்துள்ளது.நலங்குமாவில்இடம்பெற்றுள்ளபொருட்கள்எல்லாவகையானசருமத்தினரும்பயன்படுத்தும்வகையில்அமைந்துள்ளதுஎன்பதுஇதன்சிறப்புஅம்சமாகும்.

இன்றையஇளம்பெண்கள்அழகிற்குப்...

 

முகப்பொலிவிற்கு பொதிகை ஹெர்பல்ஸின் முத்தான மூன்று பரிந்துரைகள்:

அழகானபூக்கள்நம்சருமத்தையும்அழகாக்கஉதவுகிறது. பூக்களிலும்வைட்டமின்கள், புரதங்கள், சத்துகள்நிறைந்திருக்கிறது. அழகுக்கும்அழகைகாக்கவும்உதவும்பூக்களைசொல்லுங்கள்என்றால்சட்டென்றுஎல்லோருக்கும்நினைவில்வருவதுரோஜா, குங்குமப்பூ, செம்பருத்திஇந...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0