கேள்வி பதில்கள்
Podhigai Herbs and Organic
0

கேள்வி பதில்கள்

Blog tagged as கேள்வி பதில்கள்

 

50 வயதுள்ள 215 mg/dL நீரிழிவுநோய் (டயாபடீஸ்) கொண்டஒருவருக்கு, இயற்கைவழியில் 140 mg/dL-க்குகீழேகொண்டுவந்துகட்டுக்குள்வைப்பதுஎப்படி? அலோபதிமருந்துகளுடன், தீர்வைதுரிதப்படுத்த, பாதுகாப்பானஇயற்கைவழிமுறைகள்ஏதும்பரிந்துரைக்கஇயலுமா?

  சகோதரிமருத்துவர்@ திவ்யாஅருள்அவர்கள்விளக்கமாகபதில்கூறியுள்ளா...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0