கோடைக்கால டிப்ஸ்
Podhigai Herbs and Organic
0

கோடைக்கால டிப்ஸ்

Blog tagged as கோடைக்கால டிப்ஸ்

 


சிறிதும் இரக்கமின்றி அனலை கக்கும் சூரியனின் அக்கினிபார்வையால் வியர்வை தாகம் உடல்சோர்வு என பல பிரச்சனைகள் உடலை வாட்டி வதைக்கிறது இது போன்ற சங்கடங்களில் இருந்து காத்துக் கொள்ள என்ன செய்யலாம்? (how to make summer drinks at home)

உடலை உருக்கும் வெயிலால் உடனடியாக இழந்த நீர்த்துவத்தை உடல் பெற்...

பத்துநிமிடங்களுக்குமேல்வெயிலில்நின்றாலேமழையில்நனைந்ததுபோலவதைக்கிறதுவியர்வை. கொட்டும்வியர்வை, ஆடைகளையும்தொப்பலாகநனைத்துவிடுகிறது. வெயிலின்உக்கிரம்ஒவ்வொருவருடமும்அதிகமாகிக்கொண்டேபோய்தாங்கிக்கொள்ளவேமுடியாததாகஆகிவிடுகிறது. ஒருபுறம்வெயில்என்றால், மறுபுறம்வியர்க்குரு, அம்மைநோய், நீர்க்கடுப்பு, உடல்அரிப்ப...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0