சுற்றுச்சூழல்
Podhigai Herbs and Organic
0

சுற்றுச்சூழல்

Blog tagged as சுற்றுச்சூழல்

மனிதன் வாழ்வதற்கு, அவன் வாழ்கிற சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதும் மிக முக்கியம். ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் உள்ள பூமியையும், அளவற்ற இயற்கை வளத்தையும் விட்டுச் செல்வதுதான்  நமக்குப் பிறகு வரும் சந்ததிக்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய கைமாறு. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களைக் காக்கும் விஷயத்தி...

 
நல்லபிளாஸ்டிக்?

நல்லபிளாஸ்டிக்என்கிறஒன்றுஇல்லவேஇல்லை. பிளாஸ்டிக்கைமோசமானது, மிகமோசமானதுஎன்றேவகைப்படுத்தமுடியும். ஒருலட்சம்சிந்தடிக்கெமிக்கல்கள்பிளாஸ்டிக்கில்உள்ளன. அதில்ஆறாயிரத்தைமட்டுமேஇதுவரைஆய்வுசெய்துள்ளனர். மீதம்உள்ளவைஎன்னதீமைகளைஏற்படுத்தும்எனயாருக்குமேதெரியாது.

பொருளாதாரத்தில்வளமாகஉள்ள...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0